Tehnička podrška

Podrška korisnicima u radu sa našim softverskim rešenjima je važan segment ponude Privrednog savetnika – Informacione tehnologije. Pored osnovne podrške koju korisnik može dobiti putem telefona ili e-maila, Privredni savetnik – Informacione tehnologije ima razvijen sistem za pružanje podrške i u slučajevima kada se problem sa kojim se korisnik softvera suočio ne može rešiti jednostavnom komunikacijom.

Angažovanje tehničke podrške PS.IT-a obračunava se po efektivno angažovanom satu po ceni od 25 € za početni sat i 20 € za ostale započete sate, dok angažovanje tehničke podrške po hitnom postupku i van radnog vremena, a po zahtevu korisnika, radnim danima pre 8:00 i posle 17:00 časova, kao i vikendom, obračunava se po efektivno angažovanom satu po ceni od 40 € za svaki započeti sat.

Korisnici koji se nalaze više od 20 kilometara od centra Beograda, snose troškove puta i boravka lica sertifikovanog za pružanje tehničke podrške na lokaciji kod korisnika, a prvi sat intervencije plaćaju po ceni narednog sata. Troškovi puta dodatno se naplaćuju po ceni od 0,4 € po kilometru.

Postoji i mogućnost intervencije „na dalјinu“ pomoću programa Team Viewer, koji omogućava pružanje tehničke podrške pristupom preko interneta računaru korisnika. Cena intervencije korišćenjem programa Team Viewer u toku radnog vremena iznosi 15 € a van radnog vremena PS.IT po ceni od 30 € za svaki započeti sat.

Ukoliko korisnik programa MPP2 želi da se izvrši neka od navedenih intervencija tehničke podrške PS.IT-a, potrebno je da pošalje zvaničan zahtev na email kontakt@psit.rs ili podrska@psit.rs, u kome je potrebno da se navede koju vrstu intervencije korisnik želi, na koji način želi da interencija bude izvršena i predloži termin kada bi se intervencija obavila. Nakon toga, lica iz tehničke podrške kontaktiraju korisnika i dogovaraju datum i vreme intervencije u zavisnisti od slobodnih termina. Angažovanje se evidentira na radnom nalogu koji potpisuju korisnik i odgovorno lice iz PS.IT-a i koji predstavlјa osnov za fakturisanje usluge.

 

Napomena:

* Cena usluga je data u eur bez uračunatog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa.

Rok za plaćanje računa usluga tehničke podrške je 7 dana od datuma izdavanja.

© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.