Prednosti

Online pristup više korisnika istovremeno sa bilo koje geografske lokacije

Obzirom da se sam server programa CPP nalazi na Yunet Cloud platformi, dok se klijentske aplikacije instaliraju na lokalnom računaru (laptop-u) korisnika, dozvoljen je rad više korisnika istovremeno, sa bilo koje geografske lokacije koji omogućava brz i jednostavan pristup servisu te time direktno utiče na fleksibilnost i dinamiku poslovanja. Bez obzira gde se nalazile osobe koje imaju ovlašćenja za pristup podacima, moguće je u realnom vremenu izvršiti unos ili izmenu podataka kako poslovanje ne bi trpelo nikakve posledice.


Dostupnost

Cloud platforma je postavljena na sistem servera (cluster) koji omogućava kontinuitet rada i u slučaju otkaza neke od hardverskih struktura Sistema – dostupnost je definisana Service Level Agreement-om kojim garantujemo 99.98% dostupnost na godišnjem nivou.


Brzina odziva

Kompletna cloud platforma je postavljena na renomirane Dell servere vrhunskih performansi koji omogućavaju veliku brzinu rada na aplikaciji. Takođe, obzirom da je svaki server postavljen na 100Mbps mrežni port, simuliran je rad minimalnih performansi kao u lokalnoj mreži korisnika, kao da je server pored vas.


Security

Obzirom da je sistem nezavisan od ostalih instanci i profilisan samo za jednog korisnika, nivo sigurnosti podataka je maksimalan.  Pristupanje vašim podacima vrši preko zaštićenih/kriptovanih komunikacionih kanala u okviru vaše Internet konekcije (VPN) koji garantuju da niko ne može neautorizovano spolja pristupiti vašim podacima.  


Backup

Svaka instance servera se posebno backup-uje na dnevnom nivou i moguće je izvršiti povraćaj backup-a, te na taj način ne strepeti za vaše podatke koji mogu nestati kvarom lokalne opreme, havarijom, krađom samog hardvera, greške pri radu i sl.


Mesečno plaćanje

Sam servis je profilisan tako da se vrši plaćanje na mesečnom nivou što se odražava na jednostavnije planiranje troškova.


Kompletnost usluge

Upravo objedinjavanjem svih IT stavki potrebnih za funkcionisanje sistema (hardver, softver, održavanje) pojednostavljuju se procedure i administracija, smanjuju troškovi održavanja i ubrzavaju prcesi poslovanja.


Usaglašenost sa zakonom

Praćenje izmena u domaćem zakonodavstvu i ažurno usaglašavanje sa njima sastavni je deo ponude softverskog rešenja MPP. Tako ćete u ovom softverskom paketu pronaći praktičnu primenu i svih promena u našem zakonodavstvu koje su posledica novih Zakona o računovodstvu, Zakona o radu i drugih aktuelnih propisa.


Modularnost

Modularnost softverskog paketa omogućava da se opredelite za jedan ili više modula, u skladu sa tim koje segmente poslovanja želite da podržite softverom. Rezultat je softversko rešenje koje odgovara potrebama vašeg poslovanja.


Fleksibilnost i otvorenost

Softverski paket CPP nudi veliki stepen fleksibilnosti u načinu korišćenja. Prilagodite način rada u softveru svojim poslovnim procedurama i procesima. Kao otvoren sistem CPP se mođe obogatiti dodavanjem novih specifičnih modula ili povezivanjem sa već postojećim poslovnim sistemom u preduzeću.


Elektronska komunikacija

Omogućeni su: izvoz PPP-PD i PDV prijave u elektronskom obliku i njihova predaja preko portala Poreske uprave, preuzimanje izvoda iz elektronske banke, elektronsko plaćanje virmana, preuzimanje najnovije kursne liste...


Podrška i korišćenje

Program se jednostavno instalira i koristi, a izmene i dopune se preuzimaju sa sajta. U slučaju potrebe na raspolaganju su vam stručna i sertifikovana tehnička podrška, kao i besplatne konsultacije putem telefona ili mail-a.

Za više informacija i dodatna pitanja pošaljite email ili nas pozovite na 011 330 56 90.

© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.